Potrzebne dokumenty do wyceny nieruchomości

Poniżej przedstawiliśmy zbiór potrzebnych dokumentów do sporządzenia wyceny w zależności od typu nieruchomości. Wszystkie te dokumenty przed wykonaniem wyceny ustalane są również bezpośrednio ze Zleceniodawcą.

Dokumenty potrzebne do wyceny nieruchomości gruntowej niezabudowanej
(np. działki budowlanej, rolnej, pola itp.):

 • aktualny odpis z księgi wieczystej dla gruntu, bądź jej numer,
 • akt notarialny lub inny dokument np. orzeczenie Sądu, mówiący o prawie do nieruchomości,
 • aktualny wypis z ewidencji gruntów,
 • kopia mapy ewidencyjnej oraz mapy zasadniczej,
 • decyzja o warunkach zabudowy jeśli została wydana albo wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań,
 • inne posiadane dokumenty (np. zawarte umowy przedwstępne, akt nadania itp.).

Dokumenty potrzebne do wyceny nieruchomości zabudowanej (np. domu jednorodzinnego, kamienicy, budynku usługowego, gospodarstwa rolnego itp.):

 • aktualny odpis z księgi wieczystej, bądź jej numer,
 • aktualny wypis z ewidencji gruntów,
 • kopia mapy ewidencyjnej oraz mapy zasadniczej,
 • aktualny wypis z ewidencji budynków (jeżeli istnieje),
 • dokumentacja techniczna budynku,
 • dla budynków w trakcie budowy: pozwolenie na budowę, decyzja o warunkach zabudowy albo wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, projekt budowlany, dziennik budowy (do wglądu),
 • dla budynków odebranych: decyzja o warunkach zabudowy albo wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pozwolenie na użytkowanie, decyzja o nadaniu numeru,
 • inne posiadane dokumenty (np. zawarte umowy przedwstępne, itp.).

Dokumenty potrzebne do wyceny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (np. mieszkania w bloku):

 • aktualny odpis z księgi wieczystej (jeżeli została założona),
 • akt notarialny lub inny dokument np. orzeczenie Sądu, mówiący o prawie do lokalu,
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej dotyczące własności lokalu,
 • aktualny wypis z ewidencji gruntów dla działki, na której znajduje się lokal,
 • inne posiadane dokumenty (np. zawarte umowy przedwstępne, przydział lokalu itp.).

Dokumenty potrzebne do wyceny nieruchomości lokalowej (lokal mieszkalny, lokal użytkowy):

 • aktualny odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu, bądź jej numer,
 • aktualny odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla części wspólnej nieruchomości (księga dla gruntu pod budynkiem),
 • decyzja o sposobie użytkowania (dla lokali użytkowych),
 • inne posiadane dokumenty (np. zawarte umowy przedwstępne).

Wcześniejsze przygotowanie powyższych dokumentów pozwoli na obniżenie ceny i przyśpieszenie realizacji usługi, gdyż w przeciwnym przypadku dokumentacja będzie musiała być zgromadzona przez rzeczoznawcę majątkowego.

potrzebne dokumenty